Condicions Generals de Reserva en Visit Costa Brava

“Totes les activitats de Visit Costa Brava i els seus col·laboradors tenen cert risc potencial. Visit Costa Brava i els seus col·laboradors, posen els mitjans humans i materials per minimitzar-ho al màxim, però sempre hi ha un marge de risc no controlable. Els participants han de saber-ho, acceptar-ho i col·laborar en aquest sentit, principalment seguint les indicacions dels guies i monitors/as.”
Totes les activitats contractades han de comptar amb la seva respectiva fitxa de reserva, sense la qual, Visit Costa Brava i els seus col·laboradors no es responsabilitzen de la realització de l’activitat.

Les activitats, en realitzar-se en el mitjà natural i amb diferents tipus de persones, estan sotmeses a possibles variacions prèvies o in-situ (condició física dels/as participants, meteorologia,…) En cas d’anul·lació de l’activitat per part de Visit Costa Brava i els seus col·laboradors, el client té dret al seu ajornament o a realitzar una altra activitat de similars característiques o a la devolució de l’import pagat.
El transport fins als llocs d’activitats o al lloc d’inici de les mateixes corre per compte del client, responsabilitzant-se Visit Costa Brava i els seus col·laboradors exclusivament del desenvolupament tècnic-esportiu i organitzatiu de les activitats.
Les tarifes de les activitats són les que Visit Costa Brava i els seus col·laboradors té a nivell públic, amb l’IVA inclòs, i amb els corresponents preus per a cada activitat o programa en base, al nombre de participants, al nombre d’activitats a realitzar i a la tipologia del grup participant. Són preus per persona. La resta de serveis, com a allotjament i transport, els ha de contractar el client pel seu compte, si bé en algun cas Visit Costa Brava i els seus col·laboradors pot ajudar a la seva gestió. Els preus inclouen el material tècnic necessari per al desenvolupament de l’activitat.
Tota anomalia que pogués tenir qualsevol client, a nivell físic o psíquic, haurà de ser informat prèviament a Visit Costa Brava i els seus col·laboradors (embarassos, possibles paraplegies o malalties cardiovasculars; així mateix informar sobre possibles disminucions de les seves capacitats físiques, psicològiques i/o sensorials). En totes les activitats aquàtiques és necessari saber nedar
Les persones embarassades deuen informar a l’empresa del seu estat amb antelació i se’ls informarà de les opcions que existeixen.
Totes les activitats compten amb un Segur de Responsabilitat Civil i un altre d’accidents, que a contractat previament les empreses colaboradores. Totes dos assegurances compleixen en cobertures i quantitats assegurades amb l’exigit per la legislació.
Disposem de Fitxa Tècnica de les activitats, que pot sol·licitar-se, on apareixen totes les condicions específiques de cadascuna. Les persones menors d’edat han de comptar amb la corresponent autorització o ben estar acompanyades per persona responsable.
Per a la formalització de les reserves d’activitats, s’haurà de posar en contacte amb la Central de Reserves de Visit Costa Brava, on se li sol·licitaran totes les dades necessàries per emplenar-la. Rebrà la fitxa de pre-reserva, amb la informació general necessària i aquesta es considerarà com a reserva en ferma quan es faci l’ingrés de l’import total. Per a condicions particulars s’indicarà adequadament en la fitxa de reserva. La resta de pagament es realitzarà prèvia realització de l’activitat en la manera indicada en cada cas. AQUESTA FITXA TINDRÀ EL RANG DE CONTRACTE D’ACTIVITAT entre ambdues parts, una vegada s’hagi realitzat l’ingrés de la pre-reserva.
En el cas de contractació d’activitats a la Base, es tindrà en compte el mateix protocol de contractació, realitzant-se al mateix moment.
El criteri general de política de cancel·lació o anul·lació de places reservades, sempre que es mantinguin grup mínim per fer activitat és el següent:

– AVISANT AMB MÉS D’1 MES D’ANTELACIÓ, es cobrarà el 10% del total de la reserva o del cost corresponent a les places anul·lades, per despeses de gestió.
– AVISANT ENTRE 1 MES I 6 DIES ABANS: es cobrarà el 25% del total de la reserva o del cost corresponent a les places anul·lades, per despeses de gestió.
– AVISANT ENTRE 5 DIES I 1 DIA ABANS: es cobrarà el 50% del total de la reserva o del cost corresponent a les places anul·lades, per despeses de gestió.
– AVISANT AMB MENYS DE 24 HORES O LA NO PRESENTACIÓ EN EL LLOC, HORA I DATA CONVINGUDA EN LA FITXA DE RESERVA: es cobrarà el 100% de la reserva o del cost corresponent a les places anul·lades.
La no presentació en el lloc, data i hora convinguda en la fitxa de reserva no donarà dret a devolució de cap classe. Així mateix, si l’empresa suspèn l’activitat perquè els/as clients/as tenen clars símptomes d’estar sota influència de l’alcohol i/o drogues, tampoc dóna dret a devolució alguna.

Amb la confirmació de la reserva, es dóna per fet l’assumpció de tots els apartats que les presents Condicions Generals de les Activitats contenen. La inscripció d’altres persones, implica així mateix l’assumpció per part de totes les persones inscrites d’aquestes Condicions Generals.
Per a qualsevol reclamació, a més d’existir un llibre de reclamacions, podrà posar-se en contacte amb la Central de Reserves de l’empresa.
Visit Costa Brava i els seus col·laboradors, es reserva el dret d’utilitzar fotografies preses durant el desenvolupament de les activitats per al seu posterior ús exclusiu per a màrqueting de l’empresa. Les persones participants que no desitgin ser fotografiades han d’indicar-ho en l’oficina abans d’iniciar l’activitat.

La contractació de qualsevol servei de Visit Costa Brava i els seus col·laboradors comporta l’acceptació per part del Client de rebre la corresponent factura en format electrònic. Sense perjudici de l’anterior, el Client podrà escollir, a qualsevol moment, la recepció de la factura en format paper sol·licitant-ho mitjançant una trucada al número de telèfon d’atenció al client de Visit Costa Brava i els seus col·laboradors,; 972 04 05 12.